Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у општини Лазаревац

By 16. јануар 2019.Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац, на грађевинској парцели ГП2  укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели 2197/13 КО Лазаревац, уписане у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац,  као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 16.01.2019.год.