Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By 17. март 2022.Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у непосредној близини фабрике „Грмеч“, у привредној зони северно од аутопута, уз улицу Милана Решетара, Градска општина Земун, на грађевинској парцели ГП1, укупне површине 4.470 m2, коју чине катастарске парцеле број: 960/13, 960/14, 960/107 и 960/109, све КО Земун поље, уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.03.2022. год.