Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун

Предмет отуђења је локација која се налази у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1877/5 КО Батајница, површине 511m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.