Skip to main content

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Ратних војних инвалида у насељу Борча, градска општина Палилула

Предмет oтуђења су две локације које се налазе  у улици Ратних војних инвалида у насељу Борча, градска општина Палилула,  и то:

  • локација на грађевинској парцели ГП1, укупне површине укупне површине 704m2, а којој одговарају катастарске парцеле број: 12658, површине 500m2,  5165/9 површине 196m2,  5165/6 површине 6m2  и 5165/8 површине 2m2, све  КО Борча и
  • локација на грађевинској парцели ГП2, укупне површине 715m2, а којој одговарају катастарске парцеле број: 5164/2 површине 376m2,  5164/4 површине 2m2,  5164/5 површине 11 m2,  5159/2 површине 316m2  и 5159/5 површине 10m2, све  КО Борча.

Све парцеле су, према подацима из листова непокретности РГЗ-а, уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.05.2024. год.