Skip to main content

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Душана Петровића Шанета у градској општини Лазаревац

Предмет отуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  уз улицу Душана Петровића Шанета у градској општини Лазаревац,  и то:

  • ОВ3_4, укупне површине 2.221 m2, а којој одговарају катастарска парцела 798/3 КО Лазаревац, површине 185 m2 и катастарска парцела 803/3 КО Лазаревац, површине 2.036 m2 и
  • ОВ3_7, укупне површине 2.552 m2, а којој одговара катастарска парцела 800/1 КО Лазаревац.

Све парцеле су према подацима из катастра непокретности КО Лазаревац, уписане у као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.05.2024. год.