Оглашен рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја уз нови Авалски пут, градска општина Вождовац

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 28. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У изради је план детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут на територији општине Вождовац, којим ће се утврдити проблеми саобраћаја, потребе за опремањем подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне инфраструктуре и заокружити просторно-функционалне трансформације овог дела града кроз испитивање могућности усклађивања постојећих неплански изграђених објеката. Површина плана износи око 144 хектара и обухвата простор између коридора Новог авалског пута на истоку и зелених површина Степиног луга на западу, односно од Стражарске косе на северу до Кружног пута на југу. У обухвату плана предвиђају се површине за становање, као санација неплански формираних блокова, затим зона породичног становања у формираним градским блоковима у периферној зони града и зона становања у новим комплексима са зеленим површинама. Јавне површине обухватају мрежу саобраћајница, комплексе јавних служби, зелене, водене и шумске површине.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену).
Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 28. јуна 2017. године.

baneravala_cir

Више информација