Skip to main content

Оглашен рани јавни увид у План детаљне регулације насеља „Радиофар“, градска општина Сурчин

By 7. јун 2017.јун 9th, 2017Вести, Планови у изради

Наручилац израде плана: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Обрађивач: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) и у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79, од 14. до 28. јуна 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У изради је план детаљне регулације за подручје насеља Радиофар на територији општине Сурчин, којим ће се дефинисати површине јавне и остале намене, као и правила уређења и грађења, саобраћајно и инфраструктурно опремање и капацитети изградње у складу са могућностима простора и инвестиционим потенцијалима. Површина плана износи око 166 хектара и обухвата простор између заштитне зоне Аеродрома „Никола Тесла“ и границе плана детаљне регулације за привредну зону уз ауто-пут. У обухвату плана предвиђају се површине за становање и мешовите градске центре ниске спратности, као и површине за јавне намене (школске и предшколске установе, здравствена станица, зелене површине, саобраћајнице и тунелска деоница железничке пруге). С обзиром на то да се део насеља налази у зони заштите радиофара, односно VHF/UHF предајног (пријемног) центра, током израде нацрта плана утврдиће се мере заштите радио и предајног центра у сарадњи са Агенцијом за контролу лета Србије и Црне Горе. План треба да допринесе повећању атрактивности насеља Радиофар и стандарда становања, унапређењу стања животне средине и опремању подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне инфраструктуре. Потенцијали простора у оквиру границе плана су добар географски положај недалеко од ауто-пута Е-70, као и непосредан контакт са привредном зоном уз ауто-пут.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе града Београда, 27. марта 43-45 (сала II у сутерену) и четвртком у згради Градске општине Сурчин, Војвођанска 79. Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 28. јуна 2017. године.

Више информација