Оглашена продаја парцеле уз Кеј ослобођења

By 6. јуна 2017. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште расписала је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за катастарску парцелу уз Кеј ослобођења у Земуну. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 10. јула у Дирекцији за грађевинско земљиште.

Величина парцеле је 600m² и на њој је могуће градити спортски комплекс (отворене спортске терене и спортске објекте) бруто развијене грађевинске површине до 300m². Поред обавезног спортског садржаја, у оквиру комплекса могућа је реализација комерцијалних делатности (хотел, трговина и угоститељство) и јавних служби (образовање, здравствена заштита и култура), који морају бити усклађени са спортском наменом комплекса.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за јавне приходе и износи 21.816,96дин/м2 земљишта, што за површину комплекса од 600м2  укупно износи 13.090.176,00 динара.

Ова атрактивна локација налази се на другом шетном нивоу, те је приступ предвиђен са постојећих саобраћајница Стевана Марковића и Кеја ослобођења, преко навозне рампе за приступ чамаца. Детаљније информације у вези са огласом могу се добити у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-11/