Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Радничкој улици

By 17. новембра 2021. Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази уз улицу Радничка,  у непосредној близини спортско-рекреативног центра „Ада Циганлија“, хиподрома и  културно-историјске и туристичке целине Топчидер, на градској општини Чукарица, на грађевинској парцели коју чине катастарске парцеле број: 10003/3, 10005/5, 10079/17, 10079/3, 10079/6, 10079/15 и 10079/11, све КО Чукарица, укупне површине комплекса 55.169 m2. Све парцеле су  уписане као јавна својина града, и то: катастарска парцела бр. 10003/3, уписана у Лист непокретности  бр. 243 КО Чукарица; катастарска парцела бр. 10005/5, уписана у Лист непокретности  бр. 836 КО Чукарица; катастарска парцела бр. 10079/17, уписана у Лист непокретности  бр. 12729 КО Чукарица;  катастарске парцеле број: 10079/3, 10079/6 и 10079/15, све уписане у Лист непокретности  бр. 1813 КО Чукарица и катастарска парцела бр. 10079/11, уписана у Лист непокретности  бр. 13175 КО Чукарица.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.11.2021. год.