ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Oглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео грађевинског земљишта  на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац, укупне површине 2.642 m2, на којој је, према подацима катастра непокретности уписана јавна својина града Београда са уделом 1/2 (1.321 m2) и приватна својина Пашковић (Крста) Вук, ул. Уроша Мартиновића 17/32, Београд,  са уделом 1/2 (1.321 m2).

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.08.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у селу Пружатовацу, Градскa општинa Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  у Градској општини Младеновац, у селу Пружатовац,  и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 572, површине 2.484 m2  и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 573, површине 2.084 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 889 КО Пружатовац, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта локација која се налази у Ловачкој улици, у насељу Добановци, градска општина Сурчин

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у Ловачкој улици, у насељу Добановци, градска општина Сурчин, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела број 932/3 КО Добановци, укупне површине 1.093m2, Парцела је према Подацима катастра непокретности уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Бранка Радичевића у градској општини Лазаревац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација у улици Бранка Радичевића у градској општини Лазаревац, на грађевинској парцели ГП1, којој одговара катастарска парцела 2236/1 КО Лазаревац, површине 400 m2. Парцела је према подацима из Службе катастра непокретности Лазаревац, уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у оквиру пословно–стамбене зоне Требеж у градској општини Барајево

By Оглас

Предмет oтуђења су четири локације које се налазе у оквиру пословно –стамбене зоне Требеж у градској општини Барајево, и то:

  • локација број 4, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела бр. 54/4 КО Барајево, површине 1.679m2;
  • локација број 5, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела бр. 55/1 КО Барајево, површине 1.625m2;
  • локација број 7, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела бр. 55/5 КО Барајево, површине 1.409m2;
  • локација број 10, на грађевинској парцели, укупне површине 9.675m2, коју чине катастарска парцела бр. 46/9 КО Барајево, површине 9.397 m2 и катастарска парцела бр. 53/6 КО Барајево, површине 278 m2.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Миће Орловића, градска општина Савски венац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Миће Орловића, градска општина Савски венац, на грађевинској парцели ГП7, коју чини катастарска парцела број 22645 КО Савски венац, укупне површине 1.007 m2,  уписана у Лист непокретности као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац, и то:

– ГП1, којој одговара катастарска парцела 3599/6, површине 466 m2, и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 3599/7, површине 491 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.
Положај локације приказан је на слици:

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.09.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 m2 у приватној својини физичких и правних лица,  и то: Опширније