ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази  уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица, укупне површине 3.289 m2 којој одговарају катастарске парцеле: 3160/1 КО Железник површине 2.320 m2, 3160/5 КО Железник површине 220 m2 и 3160/6 КО Железник површине 749 m2. Према подацима из катастра непокретности све парцеле су уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП13, којој одговара катастарска парцела број 10130/1 КО Чукарица, укупне површине 255 m2, према подацима из Катастра непокретности уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео грађевинског земљишта  на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац, укупне површине 2.642 m2, на којој је, према подацима катастра непокретности уписана јавна својина града Београда са уделом 1/2 (1.321 m2) и приватна својина Пашковић (Крста) Вук, ул. Уроша Мартиновића 17/32, Београд,  са уделом 1/2 (1.321 m2).

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.08.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у селу Пружатовацу, Градскa општинa Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  у Градској општини Младеновац, у селу Пружатовац,  и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 572, површине 2.484 m2  и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 573, површине 2.084 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 889 КО Пружатовац, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта локација која се налази у Ловачкој улици, у насељу Добановци, градска општина Сурчин

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у Ловачкој улици, у насељу Добановци, градска општина Сурчин, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела број 932/3 КО Добановци, укупне површине 1.093m2, Парцела је према Подацима катастра непокретности уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Бранка Радичевића у градској општини Лазаревац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација у улици Бранка Радичевића у градској општини Лазаревац, на грађевинској парцели ГП1, којој одговара катастарска парцела 2236/1 КО Лазаревац, површине 400 m2. Парцела је према подацима из Службе катастра непокретности Лазаревац, уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у оквиру пословно–стамбене зоне Требеж у градској општини Барајево

By Оглас

Предмет oтуђења су четири локације које се налазе у оквиру пословно –стамбене зоне Требеж у градској општини Барајево, и то:

  • локација број 4, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела бр. 54/4 КО Барајево, површине 1.679m2;
  • локација број 5, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела бр. 55/1 КО Барајево, површине 1.625m2;
  • локација број 7, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела бр. 55/5 КО Барајево, површине 1.409m2;
  • локација број 10, на грађевинској парцели, укупне површине 9.675m2, коју чине катастарска парцела бр. 46/9 КО Барајево, површине 9.397 m2 и катастарска парцела бр. 53/6 КО Барајево, површине 278 m2.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Миће Орловића, градска општина Савски венац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Миће Орловића, градска општина Савски венац, на грађевинској парцели ГП7, коју чини катастарска парцела број 22645 КО Савски венац, укупне површине 1.007 m2,  уписана у Лист непокретности као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац, и то:

– ГП1, којој одговара катастарска парцела 3599/6, површине 466 m2, и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 3599/7, површине 491 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.
Положај локације приказан је на слици:

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2023. год.