Skip to main content

Отворене понуде на тендеру за израду идејног решења каналисања насеља Калуђерица

By 12. фебруар 2019.Вести

У Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда јуче су отворене понуде за израду идејног решења каналисања насеља Калуђерица. На тендер су стигле две пријаве од којих ће, после њиховог прегледа и вредновања, једна бити прихваћена као најповољнија. Процењена вредност посла је 14 милиона динара, а учесници су на тендеру понудили између 10,2 и 11,8 милиона динара. Циљ Дирекције на овом тендеру је да се добије техничка документација на основу које ће се у наредном периоду израдити пројекти за грађевинску дозволу и изградњу 12 километара примарне и 105 километара секундарне мреже у насељу Калуђерица.

Насеље Калуђерица је нагло и стихијски изграђено у последњих тридесет година на слободним теренима дуж Смедеревског пута, тако да је постало пример непланске градње у Београду. У насељу живи око 40.000 становника, а постојећа канализациона мрежа за одвођење употребљених вода изграђена је парцијално и нелегално, ради евакуације вода ка најближем реципијенту (углавном Калуђерички поток), не водећи рачуна о целовитом решењу система и еколошким последицама по квалитет водотока.

Дирекција ће идејним решењем планирати највећи део секундарне мреже насеља Калуђерица и мањи део насеља Лештане, које гравитира Калуђеричком потоку. Такође, идејно решење обрађује и примарне објекте, као што су локално постројење за пречишћавање отпадних вода за насеље Калуђерица и деоницу Болечког колектора, чија ће планирана траса бити преиспитана у циљу брже реализације.

Преиспитивањем постојећег концепта Дирекција ће предвидети изградњу локалног постројења за прихват и прераду отпадних вода из насеља Калуђерица и Лештане на најближој локацији, на самом уливу Калуђеричког потока у раније регулисано корито реке Болечице, имајући у виду потребно време за реализацију Болечког колектора у дужини од око 4,3 километра са регулацијом реке Болечице, чему претходи обимно решавање имовинско-правних односа. Тако прерађене отпадне воде би се упуштале у реку Болечицу, док се уз њу не изгради Болечки колектор.

Планирани Болечки колектор, по раније урађеном Генералном пројекту развоја београдског канализационог система, отпадне воде спроводи до КЦС „Винча“, а одатле се употребљене воде препумпавају потисним цевоводом дужине око 8 километара до ППОВ „Велико село“. У циљу брже реализације и уштеде средстава потребних за изградњу ових 8 километара колектора, планом из 2016. године је поред простора опредељеног за КЦС „Винча“, предвиђена и изградња постројења са комплетним третманом отпадних вода, што даје могућност да се употребљене воде преко овог постројења испусте у Дунав на овој локацији.

Кроз идејно решење ће бити размотрене и две варијанте изградње Болечког колектора од насеља Калуђерица до ППОВ „Винча“, а на основу анализе која садржи и процењене трошкове изузимања земљишта. У једној варијанти ће се сагледати изградња површинским ископом, а у другој примена тунелске методе изградње са постављањем ревизионих шахтова на позицијама које су приступачне са постојеће путне мреже, како би се максимално смањило изузимање потребног земљишта.