Skip to main content

Планови

ГИС Дирекције

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је представила зоне и урбанистичке планове на својој Интернет страни. Урбанистички планови су јавни документи, што треба да их чини доступним стручној и широј јавности.

Зоне града Београда представљају графички приказ Одлуке о одређивању зона на територији града Београда.

Постављањем урбанистичких планова на Интернет страну Дирекције, желимо да омогућимо грађанима лакши увид у планиране урбанистичке и инфраструктурне садржаје у оквиру обухвата одређеног плана. У наредном периоду Дирекција ће у континуитету допуњавати мапу Београда, са идејом да се на свима доступан начин прикажу важећи урбанистички планови које град спроводи.

Отворите ГИС апликацију

Сервиси (слојеви) у оквиру ГИС апликације су:

 • Београд ДКП – сервис обезбеђује Републички геодетски завод РС и представља просторне податке из дигиталног катастарског плана
 • Зоне града Београда – границе зона за утврђивање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 • Локације у припреми – локације за доделу инвеститорима који су заинтересовани за изградњу стамбених, привредних, комерцијалних и других садржаја
 • Обухват планова – границе планова до 2003. и након 2003. године, планови су усаглашени са ПГР Београда (Сл. лист 20/16)
 • Планови у изради – границе планова за које је Скупштина града донела Одлуку о њиховој изради
 • Недостајућа инфраструктура – статуси захтева за изградњу недостајуће инфраструктуре
 • Озакоњење објеката – мишљење Дирекције о испуњености услова за озакоњење предметних објеката
 • Обрачун доприноса – омогућава свим заинтересованим да изврше претрагу обрачунатих доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Сви заинтересовани могу се обратити Дирекцији путем електронске поште (info@beoland.com), како би добили више информација о сваком појединачном обрачуну доприноса. Упитом се могу добити додатни подаци о појединачном обрачуну доприноса, као што су: датум пријема и обрачун у обједињеној процедури, намена и површина или спратност за коју је обрачунат допринос, начин плаћања и датум уплате, износ евентуалног умањења плаћања доприноса на име недостајуће инфраструктуре и др.
 • Процена грађевинског земљишта – процене тржишних вредности земљишта које је Дирекција добила од надлежних институција
 • Зоне урбане опреме
 • Катастар клизишта подручја ГП Београда
 • План генералне регулације Београда са картама: планирана намена земљишта, начин спровођења и директно спровођење
 • Планови намена – информација о урбанистичким параметрима као што су намена, величина, ширина фронта грађевинске парцеле, индекс изграђености и заузетости, спратност и однос предвиђених намена

ШТА ЈЕ ГИС

Појам ГИС је често недовољно разјашњен за шири круг слушалаца о истом, те ево неколико дефиниција које ће помоћи око бољег дефинисања и разумевања овог појма :

 • ГИС је технологија намењена управљању просторно оријентисаним подацима.
 • ГИС је рачунарски систем намењен прикупљању , обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних информација. (дефиниција компаније ESRI)
 • ГИС (Географски информациони систем) представља скуп графичких и алфанумеричких података тако организован да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима , тако да се сваком елементу објекта може, сваког момента, приступити како из алфанумеричке тако и графичке базе података.

Нова апликација је веома важна и за пословање Дирекције, јер просторни подаци имају велики значај у управљању грађевинским земљиштем и планирању даљег развоја града Београда. Дирекција ће наставити да развија апликацију, с обзиром да овакав вид пружања информација захтева стално унапређивање система.

* Сви подаци у апликацији су информативног карактера, за званичне податке обратите се надлежним институцијама. За било какве нејасноће у вези мапа можете нас контактирати на е-маил : info@beoland.com

Отворите ГИС апликацију