Планови

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЕОГРАДА

Генерални урбанистички план Београда (ГУП) обухвата грађевинско подручје површине око 56.540 ха, од чега је грађевинско земљиште површине око 51.970 ха.

Концепција развоја, уређивања и заштите града Београда као европске метрополе, центра администрације, културе, пословања и привреде заснива се на:

  • урбаној обнови и повећању квалитета постојећих урбаних целина;
  • рационалном ширењу градског грађевинског земљишта и очувању неизграђеног природно квалитетног земљишта;
  • планирању изградње и уређења уважавајући вредне елементе природе, предела и еколошки осетљивих подручја;
  • одрживом коришћењу и заштити водних ресурса;
  • одржавању, ревитализацији, унапређењу и промоцији културних добара;
  • модернизацији и развоју саобраћајних и инфраструктурних капацитета и комуналних услуга;
  • ефикаснијем коришћењу грађевинског земљишта, рехабилитацијом и урбанизацијом некадашњих привредних и комуналних зона;
  • омогућавању изградње на плановима предвиђеним локацијама (нове стамбене зоне, јавни и рекреативни садржаји, комерцијалне зоне, привредне зоне и привредни паркови)

Урбанистички завод Београда израдио је Генерални урбанистички план Београда који је Скупштина града Београда усвојила 7. марта 2016. године („Сл. лист града Београда“ бр. 11/16).