Планови

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX)

Границом Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I – XIX обухваћено је грађевинско подручје целих општина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица и делови општина Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка у површини од око 51 776 ха и подељено на деветнаест карактеристичних целина.

Концепција овог Плана представља континуитет са Генералним урбанистичким планом Београда који је остварен у неколико основних елемената:

  • уважавању постојеће изграђености и реалних процена физичких могућности даљих интервенција у граду,
  • континуитету у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и планираним наменама површина,
  • интеграцији различитих садржаја уколико се међусобно не угрожавају и
  • планирању заштите и развоја преосталих природних зелених масива дубоко урезаних у градско језгро, као и неговању унутарградског зеленила.

Планом генералне регулације дефинисана су општа правила уређења и грађења која се примењују као основ за:

  • израду планова детаљне регулације,
  • измену важећих и преиспитаних планова детаљне разраде (детаљни урбанистички планови, регулациони планови и планови детаљне регулације) приликом спровођења овог Плана,
  • усклађивање преиспитаних планова донетих до 13.05.2003.године са општим правилима Плана генералне регулације и
  • непосредно спровођење Плана генералне регулације.

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине XIX), који је израдио Урбанистички завод Београда, Скупштина града Београда усвојила је 07.03.2016. године.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНА XX)