Skip to main content

Поновно јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду

By 13. октобар 2020.Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. На претходно одржаном надметању у јулу ове године није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење у овом надметању умањује за 20%. Пријаве за учешће подносе се до 12. новембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Блоку 53 уз Преконошку улицу, непосредно после Кванташке пијаце, а предмет отуђења је грађевинска парцела ГП 1, која одговара катастарској парцели бр. 6827/1 КО Нови Београд, површине 3,1 хектар. Локација је обухваћена планом детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут“ у Новом Београду и на земљишту је предвиђена изградња објеката намењених за привредне делатности.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта за комплекс од 31.525 квадратних метара, после умањења од 20 одсто, износи 266.713.857,80 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Приступ грађевинској парцели је предвиђен са постојеће саобраћајнице С-40 (Преконошка улица) у чијој регулацији постоји водоводна и канализациона мрежа. Ова саобраћајница је предвиђена за реконструкцију ради стварања услова за прикључење нових корисника.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове за инфраструктуру: електромрежу, телекомуникациону мрежу, топлификацију, гасификацију и друго.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 11 20 41 302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд