Постављање информативних табли на локацијама у јавној својини града

By 4. маја 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почела је постављање информативних табли на локацијама које ће бити понуђене за продају путем јавних огласа. Поред пружања основних података о локацији потенцијалним инвеститорима, табле ће имати и функцију да заштите земљиште од нелегалне узурпације јавне својине, која је претходних година у појединим деловима града била честа појава.

Табле се постављају на видним местима како би сви заинтересовани могли да сазнају које су могућности за изградњу објеката на локацији. Потенцијални инвеститори могу да се информишу о положају локације у непосредном окружењу, планској намени објеката, броју и површини катастарске парцеле, спратности и бруто развијеној грађевинској површини објеката.

Видно обележавање локација ће помоћи и градским општинама на чијој територији се налазе локације, тако што ће у оквиру редовног инспекцијског надзора њихове службе моћи превентивно да делују или да изрицањем мера спрече или отклоне штетне последице по заштићена добра, права и интересе, као што су живот и здравље људи, животна средина, биљни и животињски свет, јавна имовина и приходи, комунални ред и друго.

Овакво поступање је неопходно како се не би понављале ситуације из прошлости, када су површине у јавној својини постајале мета несавесних грађана, који су нелегалном изградњом или нарушавањем комуналног реда стварали додатне трошкове у буџету града, из кога су морале да се финансирају активности на уклањању нелегалних објеката и довођењу површина у уредно стање.

Постављање табли почело је у градским општинама Земун и Нови Београд и наставиће се и у другим деловима града. Тренутно је у плану постављање табли на 18 локација, које су у различитим фазама припреме за отуђење, а за више информација о појединачним локацијама инвеститори могу да контактирају Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда.