Skip to main content

Продато земљиште на Ауто-команди

By 12. април 2019.Вести

Грађевинска парцела на Ауто-команди продата је по почетној цени од 504.344.251,26 динара на јавном надметању одржаном у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. За учешће на лицитацији пријавио се један понуђач, чија је претежна делатност разрада грађевинских пројеката. Осим 504,3 милиона динара колико ће уплатити у буџет града, инвеститору ће у поступку прибављања грађевинске дозволе бити обрачунат и допринос за уређивање грађевинског земљишта.

Продато земљиште је обухваћено катастарском парцелом број 3/9 КО Вождовац, површине 6421м2 и планирано је за пословно комерцијалне делатности. Локација је била предмет јавног надметања 2017. и 2018. године и тада није било заинтересованих понуђача. У складу са градском одлуком, приликом расписивања садашњег огласа цена за локацију је умањена за 40%, што је било довољно да се локација отуђи и на тај начин обезбеди новац у буџету града.

Приликом реализације локације инвеститор ће имати обавезу да, пре прибављања локацијских услова, изради идејно решење објеката и партерног уређења локације, а такво урбанистичко-архитектонско решење ће морати да добије сагласност Комисије за планове Скупштине града Београда. Обавеза инвеститора биће и да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру своје грађевинске парцеле, а Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ће уредити јавно грађевинско земљиште у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта.