Skip to main content

Продато земљиште на локацији „Марина Дорћол“

By 13. септембар 2019.октобар 4th, 2019Вести

Земљиште на локацији „Марина Дорћол“ продато је за 3,861 милијарду динара на јавном надметању у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Поред прихода од продатог земљишта, у буџет града биће уплаћен и допринос за уређивање грађевинског земљишта, који ће инвеститору бити обрачунат у поступку прибављања грађевинске дозволе. На лицитацији је учествовао један инвеститор, који је за локацију од 4 хектара дао понуду по почетној процењеној тржишној вредности земљишта.

Према плану детаљне регулације локација се налази у зони предвиђеној за комерцијалне делатности и становање, а поред ових објеката обавезна је и изградња уређених зелених површина са дрворедом, које морају бити у јавном коришћењу. На техничку документацију за све објекте и садржаје који се буду градили сагласност ће давати Комисија за планове Скупштине града Београда. Такође, будући инвеститор ће морати да се придржава услова надлежних институција у погледу заштите околине споменика културе Термоелектрана „Снага и светлост“, како се не би угрозиле њене вредности. Максимална бруто површина објеката који могу да се граде на локацији је 76.000 квадратних метара.

Град Београд ће, преко Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, обезбедити приступ комплексу преко две јавне саобраћајнице које су планиране са западне стране комплекса, док ће обавеза инвеститора бити да изгради све комуналне инсталације у оквиру комплекса ради повезивања са јавном инфраструктуром. Обавеза инвеститора биће да реконструише кран старе централе и црпну станицу, као и да уреди привезиште за чамце које ће потом предати Граду Београду.