Skip to main content

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево, Палилула

By 28. септембар 2021.Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда ЈУП

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 27. септембра до 11. октобра 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 11. октобром 2021. године.

На захтев Градске општине Палилула, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда покренула је иницијативу за израду Плана детаљне регулације подручја између Спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево, са циљем стварања планског основа за даљу разраду овог подручја. Површина обухваћена планом износи око 294 хектара.

Део предметног подручја се налази у оквиру Еколошка мрежа РС од међународног значаја- централно подручја еколошке мреже: Ушће Саве у Дунав (RS017BA – IBA (Important Bird Areas) подручје), a део предметног подручја је у оквиру шире зоне заштите панчевачког водоизворишта.

Планско подручје налази се између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево. Као такав, овај простор има изузетне потенцијале: добру саобраћајну приступачност значајну за високу концентрацију корисника, неизграђене површине, могућност санације неплански изграђеног ткива и изградњу нових објеката породичног становања као и свих других делатности које су са становањем компатибилне и које се природно у становању налазе, могућност за инфраструктурно опремање, комплементарни садржаји у контактној зони и могућност функционалног повезивања са њима чине атрактивност овог простора за будуће инвестиције.

Предлог планираних намена заснован је на принципу поштовања спонтано спроведене урбанизације која делимично одступа од намена површина дефинисаним планом вишег реда (ПГР Београда). Ово се пре свега односи на смањење обима површина намењених привредним парковима које су у постојећем стању у великој мери изграђене стамбеним објектима.

Више информација:

Рани јавни увид поводом израде ПДР подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железничке пруге Београд – Панчево, Палилула| Град Београд (beograd.rs)