Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ „КРУНСКИ ВЕНАЦ” – БЛОКОВИ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАЛЕНИЋЕВА, МИЛЕШЕВСКА, ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА, НОВОПАЗАРСКА И МАКСИМА ГОРКОГ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

By 20. јануар 2020.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 20. јануара до 3. фебруара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 3. фебруаром 2020. године.

План детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац“ – блокови између улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког треба да плански артикулише и усмери реализацију подручја које је евидентирано као добро које ужива статус претходне заштите.

Приликом израде плана потребно је применити одговарајуће урбанистичке параметре, услове уређења и грађења, који треба да буду усклађени са мерама заштите које прописује надлежна институција, а у циљу очувања препознатљиве амбијенталне целине која, као и појединачнни објекти у њој, поседује културно-историјску и архитектонску вредност.

План обухвата део територије Градске општине Врачар између Каленићеве улице, Милешевске улице, границе комплекса Основне школе „Јован Миодраговић“, Улице војводе Драгомира, Новопазарске улице и Улице Максима Горког. Површина обухваћена Планом износи око 4,6 хектара.

Крунски венац преставља сегмент ширег градског центра, који се у урбаном смислу формира у првим деценијама ХХ века и сведочи урбанистички, економски, социјални развој града у периоду између два светска рата. У складу са условима и мерама заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе града Београда, у нацрту плана биће дефинисани сви урбанистички параметри за планирану изградњу у оквиру амбијенталне целине „Крунски венац“.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1769558-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-ambijentalne-celine-krunski-venac/