Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, БЕОГРАДСКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

Рани јавни увид обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 15. до 29. 3. 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Ул. краљице Марије 1, закључно са 29. 3. 2021. године.

План детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића треба да дефинише плански основ за изградњу и уређење блокова у контактној зони Трга Славија, како би се заокружила урбана трансформација ове значајне градске локације. За подручје Трга Славија и околних блокова 2005. године спроведен је анкетни урбанистичко-архитектонски конкурс, са циљем јавне стручне провере и целовитог сагледавања подручја. Површина обухваћена планом детаљне регулације износи око 3,3 хектара.

Шири простор Славије је значајан друштвени и пословни центар, са великим развојним потенцијалом, пре свега за централне градске и пословне садржаје. Славију треба посматрати као снажан полифункционални центар, где је потребно редуковати садржаје административног пословања и тиме смањити несклад између дневне, поподневне и ноћне атрактивности овог простора. Становање, традиционално заступљено на овом простору, треба и даље развијати, а за постојеће и планиране садржаје и активности неопходно је обезбедити одговарајући број гаражних места.

Према Плану генералне регулације Београда у обухвату плана предвиђене су површине јавне намене, као што је мрежа саобраћајница и објекти и комплекси јавних служби. У површинама остале намене предвиђени су комерцијални садржаји и мешовити градски центри, који подразумевају комбинацију становања, комерцијалних и јавних садржаја велике спратности.

Циљеви израде плана, између осталог, су унапређење постојећег карактера и амбијента у складу са значајем и карактеристикама простора Трга Славија, дефинисање капацитета новопланираних садржаја, правила грађења и услова уређења простора, затим имплементација и даља разрада првонаграђеног конкурсног решења анкетног Конкурса за урбанистичко-архитектонско решење подручја Трга Славија, као и функционално унапређење саобраћајне мреже.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780754-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-blokova-izmedju-ulica-kralja-milana-beogradske-njegoseve-i-svetozara-markovica-go-vracar/