Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА И ЗЕМУНСКЕ („ИМТ“), ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 7. до 21. октобра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 21. октобром 2019. године.

Циљ израде Плана детаљне регулације подручјa између улица Јурија Гагарина и Земунске („ИМТ”) је дефинисање намене површина и правила уређења и грађења на простору бивших фабрике „ИМТ“ и „ФМО“, у складу са опредељењем Града да из централних подручја измести радне и индустријске зоне и пренамени их у савремене урбане садржаје.

У формирању решења важни услови су уважавање урбаног контекста и процена просторних могућности локације, али и задржавање, односно ревитализовање радног/пословног аспекта ове стратешки важне зоне на Новом Београду. Планирана је трансформација привредне зоне у мешовите намене – стамбене, са значајним уделом пратећих комерцијалних, услужних и друштвених делатности, и пословне, у свему у складу са савременим захтевима квалитетног, комфорног и здравог живота у граду, смерницама Стратегије развоја града Београда и међународних препорука које се односе на концепт одрживог урбаног развоја.

Основне поставке и урбанистички концепт који се нуде у јавно разматрање и верификацију кроз фазу раног јавног увида, како би се добио усаглашен и потврђен програм од стране стручних служби, градске управе и јавности, треба да буду основ за дефинисанје свих правила уређења и грађења мешовитог стамбено-комерцијалног комплекса кроз израду нацрта Плана и то у две фазе: прва фаза обухвата подручје које је ПГР Београда планирао за директно спровођење, као и зону уз лесни одсек, а друга фаза обухвата простор фабрике „ИМТ“ који је предвиђен за израду јавног урбанистичко-архитектонског конкурса. У том смислу, елаборат за рани јавни увид представља и материјал пројектног задатка за израду јавног урбанистичко-архитектонског конкурса за уређење и изградњу подручја некадашње фабрике ИМТ.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1765645-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-podrucka-izmedju-ulica-jurija-gagarina-i-zemunske/