Skip to main content

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА: Урбанистички завод Београда Ј.У.П

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 25. јануара до 8. фебруара 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 8. фебруаром 2021. године.

Иницијатива за израду Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, покренута је на захтев Завода за заштиту културе града Београда, где је наведено да је просторно културно-историјску целину „Подручје Кнез Михаилове улице“, која је проглашена за културно добро од изузетног значаја, потребно дефинисати новим планским документом. Површина обухваћена планом износи око 18 хектара.

У оквиру површина јавне намене планира се саобраћајна мрежа, пешачке улице и пролази, уз које се налазе високошколске установе, институти и научно-истраживачки центри, установе културе, установе државне, градске и општинске управе, огранци примарне здравствене заштите, зелене и слободне површине, сквер и трг. Површине осталих намена планирају се за мешовите градске центре и комерцијалне садржаје.

Имајући у виду очување просторно културно-историјских целина, планирано је очување и унапређење затечене историјске урбане матрице блокова, улица, тргова и паркова, уз прописивање општих услова за планирану реконструкцију, доградњу или евентуалну замену објеката.

У складу са условима и мерама заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе града Београда, у нацрту плана биће детаљно дефинисани сви урбанистички параметри за планирану изградњу у оквиру просторно културно-историјске целине од изузетног значаја „Подручје Кнез Михилове улице“ и просторно културно историјске целине „Историјско језгро Београда“.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779174-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-sireg-podrucja-uz-knez-mihailovu-ulicu-gradska-opstina-stari-grad/