РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

By 9. септембра 2019. Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 2. до 16. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова уторком и четвртком у згради Градске управе, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 16. септембром 2019. године.

План детаљне регулације за део насеља Јајинци уз улицу Јакова Галуса обухвата део територије градских општина Раковица и Вождовац на коме је потребно дефинисати површине јавних и осталих намена и правила уређења и грађења на овом простору. Такође, неопходно је да се омогући подизање нивоа саобраћајне и инфраструктурне опремљености и да се одреди капацитет изградње у складу са могућностима простораи да се створе плански услови за активирање нових локација за стамбену и мешовиту изградњу у приградским насељима. Површина обухваћена планом износи око 11 хектара.

Током израде нацрта плана биће предложена намена површина, у оквиру којих ће се одредити јавне површине за мрежу саобраћајница и остале површине намењене за становање, мешовите градске центре и остале зелене површине.

Очекивани ефекти планирања су: решење саобраћајног приступа постојећим и планираним садржајима; опремање предметног подручја објектима комуналне, саобраћајне и социјалне инфраструктуре; трансформација пољопривредних и неизграђених површина у нове стамбене зоне; и унапређење стања животне средине кроз реализацију примарне инфраструктурне мреже и система зелених површина насеља.

Више информација на:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764089-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-deo-naselja-jajinci/