Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за део објекта система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш – Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик, градске општине Гроцка и Сопот (I и II фаза)

By 24. децембар 2019.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења 39 и у згради Градске општине Сопот, Космајски трг бр. 5, од 23. децембра 2019. до 13. јануара 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта бр. 43-45 и четвртком у згради Градске општине Гроцка, Булевар ослобођења бр. 39 и згради Градске општине Сопот, Космајски трг бр. 5.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 13. јануаром 2020. године.

План детаљне регулације за део објеката система водоснабдевања са регионалног водовода Макиш-Младеновац за насеља: Врчин, Гроцка, Бегаљица, Мала Иванча, Дражањ, Умчари, Пударци, Камендол и Брестовик треба да обезбеди основ за изградњу објеката водоснабдевања на подручју Градских општина Гроцка и Сопот.

У општини Гроцка водоснабдевање представља велики проблем јер се већина домаћинстава снабдева водом из бунара, недовољно доброг квалитета због високог нивоа подземних вода и непостојања канализационе мреже. Отпадне воде из насеља, осим делимично у Гроцкој, испуштају се у старе бунаре или септичке јаме, а индустријске директно у водотоке. Насеље Мала Иванча на територији општине Сопот такође није повезано на градски систем и има изражен недостатак снабдевања водом.

Циљеви израде плана су повезивање насеља општине Гроцка на београдски водоводни систем преко регионалног водовода Макиш-Младеновац, дефинисање јавног интереса, дефинисање правила уређења и грађења простора, као и саобраћајно и инфраструктурно опремање локација. Израда плана је подељена у две фазе, које обухватају 18 локација за изградњу објеката водоснабдевања (резервоари, црпне станице и др.) са приступним саобраћајницама и везама до постојеће, односно планиране мреже инфраструктуре.

Током 2015. и 2016. године, за потребе дефинисања недостајућих количина воде и неопходних објеката урађено је идејно решење снабдевања водом насеља на подручју ГО Гроцка и идејно решење снабдевања водом насеља Мала Иванча и насеља на подручју јужног дела ГО Гроцка, а елементи ових идејних решења биће уграђени у план детаљне регулације.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1768748-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-deo-objekta-sistema-vodosnabdevanja-sa-regionalnog-vodovoda-makis—mladenovac-ii-faza/