Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 16. OКТОБРА, МАТИЦЕ СРПСКЕ И ГРАНИЦЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА НАСЕЉА МИРИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 13. до 27. маја  2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. мајом 2020. године.

Рани јавни увид организује се поново јер су се, након доношења Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли услови за постепени наставак процедура у изради планске документације. Изложени Елаборат је идентичан Елаборату који је био изложен на рани јавни увид пре увођења ванредног стања.  Све примедбе, иницијативе, сугестије и услови достављени у претходном периоду у вези са изложеним елаборатом биће саставни део Извештаја о раном јавном увиду и није их потребно поново достављати.

Циљ израде Плана детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и границе Регулационог плана насеља Миријево је дефинисање јавних зелених површина за рекреацију на отвореном, проширење планиране зоне становања, опремање земљишта саобраћајном и комуналном инфраструктуром, као и очување и унапређење животне средине. У садашњем стању, простор обухваћен планом претежно је покривен делом уређеним, а делом природно регулисаним јавним зеленим површинама са садржајима за спорт и рекреацију (кошаркашки терен, терен за мали фудбал и одбојку као и теретана на отвореном.

Према ПГР-у Београда у обухвату плана планирају се површине јавне намене – зелене површине и површине за становање (зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским блоковима у вишепородично становање (С6) и зона вишепородичног становања у постојећим организованим насељима – отворени блок). У оквиру становања може бити заступљена компатибилна намена – комерцијални садржаји. Удео компатибилне намене у основној планираној намени као и дефинисање прецизних урбанистичких параметара биће предмет нацрта плана.

Очекивани ефекти планирања су повећање атрактивности подручја, реконструкција и трансформација предметног подручја коју покреће додатна изградња, опремање подручја потребном инфраструктуром, унапређење стања животне средине кроз заштиту и дефинисање јавних зелених површина, као и заштита природе кроз очување биодиверзитета и биланса зелених површина и умрежавање свих типова зелених површина.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772939-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-pdorucje-izmedju-ulica-16-oktobra-matice-srpske-i-i-granice-regulacionog-plana-naselja-mirijevo/