Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛИНИЈСКИ ПАРК – БЕОГРАД, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПАЛИЛУЛА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 13. до 27. маја 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. мајом 2020. године.

План детаљне регулације за линијски парк – Београд обухвата простор између СЦ „Гале Мушкатировић“, регулације реке Саве до Бетон хале, регулације Булевара војводе Бојовића и Дунавске улице, регулације постојеће железничке пруге до Панчевачког моста, укључујући комплексе Топлане „Дунав“ и Марине „Дорћол“ са везама саобраћајница и инраструктуре, до постојеће, односно планиране мреже.

Планским решењем се штити подручје еколошке мреже Републике Србије од међународног значаја – „Ушће Саве у Дунав“, као и еколошки коридори еколошке мреже Републике Србије Сава и Дунав са својим приобалним појасевима у природном и блиско-природном стању, успостављени Уредбом о еколошкој мрежи. У оквиру границе плана налазе се: Београдска тврђава, Споменик културе Термоелектрана „Снага и светлост“ и целина под претходном заштитом „Прва индустријска зона Београда“.

Поред урбанистичких решења планова у контактној зони, анализирани су значајни реализовани пројекти и пројекти чија је реализација најављена, а који могу бити у од утицаја на сагледавање потреба и планирање садржаја у планском обухвату. Анализирано је 17 пројеката резиденцијалних и комерцијалних садржаја већег формата и обима изградње, са идејом да се на простору Линијског парка планирају комплементарни и недостајући садржаји, како не би дошло до засићења простора и тржишне понуде некретнина, што би довело у питање економску оправданост планских решења. То су садржаји који представљају мешавину садржаја културе, креативних индустрија и комерцијалних садржаја у склопу јавних, отворених градских простора, који се спонтано развијају у складу са трендовима и захтевима грађана и тржишта (изложбени простори, павиљони културе, едукативне радионице, дизајн дистрикти, гастро пабови, урбане баште, спортски садржаји, relax зоне и сл.).

Концепт планског решења заснива се на формирању идентитета предметног подручја као линијског парка ширег градског значаја и приобалне зоне, потреби за активирањем простора парка увођењем нових садржаја, али и усклађивањем понуде садржаја са карактером простора, његовом повезивању са окружењем и бољој доступности и приступачности корисницима, максималном очувању и унапређењу свих природних вредности и квалитета животне средине и поштовање свих специфичних услова заштите и ограничења.  Претежну намену чине јавне зелене површине, у оквиру којих су предложене зоне интервенција, односно 10 посебних тематских целина, предвиђених за парковске, културне, едукативне, спортске и комерцијалне садржаје. Садржаји се међусобно употпуњавају и представљају јединствени склоп који даје посебан идентитет планираном простору.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772940-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-linijski-park—beograd-gradske-opstine-stari-grad-i-palilula/