Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПЛАНА ДЕТЕЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА КОНТАКТНИМ ПОДРУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 13. до 27. маја 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Улица 27.марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. мајом 2020. године.

Циљ израде Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента je стварање планских услова за реконструкцију и унапређење појединих планско-техничких решења трасе дела магистралне саобраћајнице Зрењанински пут, реконструкција и иградња инфраструктурних водова и објеката у коридору предметне саобраћајнице, повећање капацитета предметне саобраћајнице, као и нивоа безбедности учесника у саобраћају, повећање потенцијала за развој комерцијалне изградње, имајући у виду атрактивност и повољну саобраћајну повезаност, које су градског и ширег значаја и које ће допринети да насеља на банатској страни постану четврти београдски ентитет.

Саобраћајница Зрењанински пут представља градску магистралну саобраћајницу и један је од северних улазних праваца у Београд. Њом су повезана поједина подручја у контактној зони са централним градским подручјем, као и међусобно. За становнике контактних насеља, Зрењанински пут представља једину везу са Београдом. У обухвату границе плана налази се део овог саобраћајног потеза и то од канала „Себеш“ до петље „Ковилово“ (до саобраћајнице Северна тангента). Услед непланске изградње, неизграђених тротоара, као и нерегуларно паркираних возила, овај саобраћајни потез је постао небезбедан и некомфоран са честим прекидима саобраћајних токова. Саобраћајницом Зрењанински пут саобраћа више аутобуских линија.

Предложени профил Зрењанинског пута садржи две коловозне траке са по три саобраћајне траке, раздвојене разделним острвом, затим обостране бициклистичке стазе, тротоаре и зеленило. Попречне везе, односно веза Зрењанинског пута са попречном примарном и секундарном уличном мрежом остварује се преко постојећих и планираних раскрсница са пуним програмом веза и са раскрсницама типа улив-излив. Пун програм веза је планиран са следећим улицама: Трстеничка, Попова бара нова 2, Ивана Милутиновића (Пут за Овчу), Михаила Шолохова (Гргетечка), Братства и јединства (Кикиндска), Јована Златоустог и Северна тангента. У фази израде нацрта плана, дефинисаће се тачно које су раскрснице са пуним програмом веза, а које ће функционисати на принципу улив-излив.

Водоводна и канализациона мрежа и објекти планираће се у складу са Регулационим планом за изградњу примарних објеката и водова Банатског канализационог система. По овом усвојеном концепту сепарационог каналисања, атмосферске воде ће се прикупити системом кишне канализације, усмерити и испустити у мелиорационе канале, док ће све употребљене (санитарне и индустријске) воде бити прикупљане, и колекторима усмераване на постројење за пречишћавање отпадних вода „Крњача“, низводно од Панчевачког моста и тако пречишћене биће испуштане у Дунав.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772942-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-dela-zrenjaninskog-puta-sa-kontaktnim-podrucjem-od-kanala-sebes-do-saobracajnice-severna-tangenta/