Skip to main content

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица

By 6. септембар 2017.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 27. септембра 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 27. септембра 2017. године.

У изради је План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица. План се налази у фази раног јавног увида током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда и Удружење архитеката Србије расписали су у претходном периоду отворени, анкетни, једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс дела Макишког поља, а изабрана решења представљају основ за формулисање планског решења.

Површина плана је око 680 хектара и обухвата део територије градске општине Чукарица, простор Аутопутске обилазнице, Савске магистрале, улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића и подручје железничке станице „Макиш“.

Подручје се налази на граници са средњом зоном града уз Савску магистралу. Користи се углавном као пољопривредно земљиште, делом је шума, а уз Улицу Милорада Јовановића је мањи број, неплански изграђених, стамбених и комерцијалних објеката, док се уз Водоводску улицу налазе и инфраструктурни објекти у служби система градског водовода и канализације, а на земљишту железнице изграђен је спортски терен – фудбалско игралиште. Простор пресецају и објекти инфрастуктурне мреже, канали и далеководи, као и Железничка река и поток Париповац. Померањем границе уже зоне заштите београдског изворишта уз Савску магистралу, ово подручје добија на значају и пуној актуелности, а за град представља изузетан функционални, просторни и инвестициони ресурс.

За предметни план обавезна је израда стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину, у оквиру које ће бити процењени утицаји планских садржаја и решења на чиниоце животне средине и у складу са тим дате мере и услови заштите животне средине као саставни и обавезујући део плана.

Планираће се изградња шест објекат предшколских установа за 2280 деце, три комплекса основних школа за 3100 ђака, као и две средње школе за 1240 ученика. Поред ових објеката, у оквиру зона мешовитих градских центара, као пратећи садржаји планирано је формирање 8 депанданаса предшколских установа максималног капацитета од по 80 деце, са потребном обезбеђеном зеленом површином и паркинг местима у непосредном окружењу.

У оквиру плана предвиђена је изградња комерцијалних садржаја и мешовитих градских центара на око 380 хектара, а правилима грађења биће прописана висина објеката од 20 до 40 метара, у зависности од зоне градње. Саобраћајне површине ће заузимати 182 хектара, шуме и зелене површине око 70 хектара, док ће за водене површине, железницу и јавне службе бити планирано око 40 хектара.

baner_planovi_u_radu_makis_cyr

 Више информација