Skip to main content

Рани јавни увид у План детаљне регулације дела подручја источно од спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Звездара и Палилула

By 30. август 2017.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 20. септембра 2017. године.

У изради је План детаљне регулације дела подручја источно од Спољне магистралне тангенте (СМТ-а), градске општине Палилула и Звездара. План се налази у фази раног јавног увида, током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Циљ израде плана је да се кроз сагледавање просторних могућности локације и њеног непосредног и ширег окружења оптимално искористе могућности овог простора и омогући ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта.

Површина плана износи 277 хектара, од чега се највећи део тренутно користи као пољопривредно земљиште – око 150 хектара, на 86 хектара је заступљено становање, а преостали део обухватају саобраћајнице, инфраструктурни објекти, зелене површине и комерцијални садржаји. Подручје повезује три стамбена насеља – Миријево, Калуђерицу и Мали Мокри Луг и има повољан саобраћајни положај у односу на Булевар краља Александра – Смедеревски пут. На подручју недостају објекти јавних служби и слабо је развијена саобраћајна и инфраструктурна мрежа. Због нивелационих карактеристика један од потенцијала локације представљају визуре према Авали и Звездари.

За становнике подручја планираће се нови комплекси и објекти јавних служби. Биће предвиђене четири предшколске установе и две основне школе. Објекти и комплекси јавних служби могу бити планирани као пратећи садржај у оквиру зона за становање, односно зона мешовитих градских центара. Тачне позиције, површине и капацитети објеката и комплекса јавних служби биће дефинисани у току израде нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама.

За развој јавних служби од највишег градског и регионалног значаја, планирана је микролокација за научне институције у атару насеља Винча, на површини комплекса од око 30 хектара, где би се извршило евентуално обједињавање комплементарних научних установа. Формирање оваквих центара захтева комбинацију изградње нових објеката уз умрежавање са постојећим научним установама. Реализација овог стратешког циља подразумева обезбеђење локација које одговарају потребама изградње нове научне инфраструктуре.

На површинама остале намене планираће се изградња стамбених објеката, мешовитих градских центара, комерцијалних садржаја и зелених површина, а део плана биће намењен за привредну зону. Израдом плана ће се повећати атрактивност подручја за становање, с обзиром да ће подручје бити опремано новом саобраћајном и инфраструктурном мрежом, као и објектима социјалне инфраструктуре, а створиће се и плански основ за развој привредне зоне у складу са савременим потребама, технологијама и условима заштите животне средине.

baner_planovi_u_radu_novo

Више информација