Skip to main content

Рани јавни увид у План детаљне регулације ширег подручја Блока 9б (ретензија), градске општине Земун и Нови Београд

By 31. август 2017.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 6. до 20. септембра 2017. године. сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 20. септембра 2017. године.

У изради је План детаљне регулације ширег подручја блока 9б (Ретензија), градске општине Земун и Нови Београд. План се налази у фази раног јавног увида током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Очекивани ефекти које план треба да донесе су повећање стандарда становања, опремање простора објектима јавне намене, унапређење постојеће саобраћајне мреже увођењем нових саобраћајница градског и локалног значаја, као и стварање услова за изградњу и реконструкцију саобраћајне и инфраструктурне мреже у складу са рангом саобраћајница.

Површина плана износи око 26 хектара и обухвата део између улица: Тошин бунар, Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића, Александра Дупчека, Радничке, Јована Миодраговића, Прве пруге, Булевара Николе Тесле и Џона Кенедија. Данас је на овом подручју највише заступљено становање без адекватних пратећих комерцијалних и јавних намена. Постоји и велики број неплански изграђених објеката, комерцијалне и мешовите намене на парцелама друге, претежно јавне намене. Такође, на подручју плана изражен је недостатак јавних објеката и других пратећих садржаја и недостатак површина за паркирање.

Поред површина за становање, планом ће се предвидети изградња објеката и комплекса јавних служби. Према укупном броју становника планира се изградња две предшколске установе за пријем око 350 деце предшколског узраста, док ће деца школског узраста користити капацитете постојећих основних школа у окружењу. За укупан број становника који износи 6500 (постојећих 6000 и 500 нових становника) у граници плана, према нормативима Плана генералне регулације Београда потребно је планирати објекат примарне здравствене заштите укупне БРГП 600 – 1750 m², односно комплекс величине 800 – 2350 m². Осим примарне и секундарне саобраћајне мреже, планом ће се предвидети реконструкција водоводне мреже у складу са важећим стандардима и прописима Београдског водовода. С обзиром да на ширем подручју већ постоје реципијенти канализационог система, планом ће се предвидети постављање секундарне канализационе мреже у јавним површинама.

Неки од циљева израде овог плана су увођење урбаног реда и дефинисање јавног интереса, унапређење постојеће саобраћајне мреже увођењем нових саобраћајница, смањење дефицита паркинг места и чување и унапређење постојећих зелених и слободних површина отвореног блока.

Više informacija