Skip to main content

Рани јавни увид у урбанистички план за део Палилуле на левој обали Дунава

By 12. јул 2017.јул 17th, 2017Вести, Планови у изради

Оглашен je рани јавни увид у План детаљне регулације подручја уз Овчански пут, ГО Палилула
НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.
РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 17. до 31. јула 2017. год. сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У изради је План детаљне регулације подручја уз Овчански пут, Градска општина Палилула. План се тренутно налази у фази раног јавног увида, током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. После раног јавног увида уследиће израда нацрта плана, у оквиру кога ће се дефинисати површине за јавне и остале намене, као и правила уређења и грађења, саобраћајно и инфраструктурно опремање и капацитети изградње у складу са могућностима простора.

Површина плана износи 367 хектара. У обухвату плана предвиђају се површине за становање, комерцијалне садржаје и мешовите градске центре. У оквиру јавних служби планирају се нове основне школе као и нове предшколске установе.

Простор због свог положаја представља потенцијалну зону за развој  комерцијалних, стамбених и спортско рекреативних садржаја. Улица Овчански пут као будући центар тежишта изградње у oвој целини, центар насеља Овча на левој обали Дунава и планирана саобраћајна опслуженост подручја чине да предметно подручје има потенцијал за трансформацију постојећег изграђеног ткива  у будући стамбени – комерцијални  и спортско рекреативни центар као и развој туризма. Планиране саобраћајница у окружењу као што су: Спољна магистрална тангента (СМТ), Овчански пут, контакт са насељем Овча и бањом Овча, заокружиће овај простор и дефинисати његове границе, приступе и везе.

Рани јавни увид
Више информација