Рани јавни увид у урбанистички план за део Звездаре

Оглашен je рани јавни увид у План детаљне регулације за подручје између унутрашњег магистралног полупрстена, Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић, Звездара

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. до 26. јула 2017. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У изради је План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег магистралног полупрстена, Улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и Улице Љубице Луковић. План се тренутно налази у фази раног јавног увида, током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. После раног јавног увида уследиће израда нацрта плана, у оквиру кога ће се дефинисати површине за јавне и остале намене, као и правила уређења и грађења, саобраћајно и инфраструктурно опремање и капацитети изградње у складу са могућностима простора.

Површина плана износи 35,18 хектара и обухваћена је улицама Драгослава Срејовића, Волгина, Љубице Луковић и Северни булевар (УМП). У обухвату плана предвиђају се површине за становање, комерцијалне садржаје и мешовите градске центре средње и ниске спратности. У оквиру јавних служби планира се нова предшколска установа, а задржавају се комплекси и објекти Војномедицинског центра Карабурма и Студентског дома Патрис Лумумба. Задржавају се и инфраструктурни комплекси јавних комуналних предузећа Београд пут и Београдски водовод и канализација.

Планом детаљне регулације унапредиће се начин коришћења простора, а посебно у погледу повећања атрактивности подручја кроз изградњу шеталишта са трговима и видиковцима на делу од Волгине улице до кружног тока код Богословије, дуж комплекса Београд пута.

Планирани спортско-рекреативни комплекси намењени су за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и за извођење наставе физичког образовања деце и омладине. У току израде нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама биће прецизиран статус спортско-рекреативних комплекса у смислу да ли се планирају као површине јавне намене или као површине остале намене.

Рани јавни увид
Више информација