Skip to main content

Рани јaвни увид за потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део улице Нова 47

By 9. септембар 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену), од 9. до 23. септембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 23. септембром 2019. године.

Изменама и допунама Плана детаљне регулације насеља Батајница, Градска општина Земун, за део улице Нова 47 предлаже се проширење саобраћајнице Нова 47 за једну саобраћајну траку, у делу између Улице пуковника Миленка Павловића и Улице нова 30. Изменама и допунама плана обухваћена је Улица нова 47, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, као и делови контактних блокова који су планирани за становање, све укупно на површини око 1 хектар.

У току израде пројектне документације за денивелисани укрштај железничке пруге бр. 5 Београд-Шид-државна граница и државног пута Мб реда број 319 на кт 20+993 у Батајници, у складу са важећим планом,  Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда покренула је иницијативу за измену плана због другачијег саобраћајног решења, које подразумева  да се саобраћајница Нова 47, у делу везе са Улицом пуковника Миленка Павловића (улица I реда), прошири за једну саобраћајну траку.

Изменама и допунама створиће се планске могућности за изградњу дела саобраћајнице  Нова 47 и уређење стамбеног ткива са унапређењем стандарда становања у циљу подизања нивоа саобраћајне опремљености овог дела насеља Батајница и обезбеђење  техничке инфраструктуре. Такође, одредиће се површине јавне и осталих намена са правилима уређења и грађења, с обзиром на новопланирану  регулацију дела саобраћајнице Нове 47, која се разликује у односну на регулацију из важећег  Плана детаљне регулације насеља Батајница.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764360-rani-javni-uvid-za-potrebe-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-naselja-batajnica-za-deo-ulice-nova-47/