Skip to main content

Рани јавно увид поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска општина Чукарица

By 27. фебруар 2020.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 19. фебруара до 4. марта 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 4. мартом 2020. године.

Циљ израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве је преиспитивање планских решења датих  Детаљним урбанистичким планом „ Чукаричка падина“, дефинисање површине јавне и остале намене и утврђивање правила уређења и грађења предметног простора у складу са наменама и урбанистичким параметрима Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целинe I-XIX), ради оптималног искоришћења могућности локације.

Планом је обухваћен део територије општине Чукарица, дуж регулације  улица Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве. Предложеном границом плана разрађиваће се простор површине око 12,8 хектара.

Површине јавне намене заступљене у плану обухватају мрежу саобраћајница, зелене површине и депаданс предшколске установе. У оквиру осталих површина планираће се стамбени и комерцијални садржаји. Током израде плана биће детаљно преиспитани капацитети објеката образовних установа у окружењу.

Објекти и комплекси јавних служби као што су предшколске установе, основне школе, установе основне и примарне социјалне и здравствене заштите, представљају социјалну инфраструктуру које могу бити планиране као пратећи садржаји у оквиру зона за становање, односно зона мешовитих градских центара. С тим у вези, тачна локација, површина и капацитет објеката и комплекса јавних служби биће дефинисани у току израде Нацрта плана у сарадњи са надлежним институцијама.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1770650-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-podrucje-izmedju-ulica-camdzijine-radnicke-brdovite-lazara-kujundzica-stanka-opsenice-ljeske-vinodolske-i-petra-mecave_2/