Skip to main content

РАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације подручја уз Овчански пут, Градска општина Палилула са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

By 25. новембар 2019.Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у од 25. новембра до 24. децембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 30. јануара 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Улици краљице Марије бр. 1, закључно са 24. децембром 2019. године.

План детаљне регулације подручја уз Овчански пут заузима површину од око 369 хектарa. Граница плана обухвата простор са јужне стране Овчанског пута до регулације канала Себеш, са источне обухвата регулацију канала Мали преток, а граница плана са северне стране иде делом улице Овчански пут и делом заузима простор изнад пута. План.има за циљ дефинисање површина јавних и осталих намена, правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање, уређење постојећег канала Mали преток, као и дефинисање капацитета изградње у складу са могућностима простора.

У границама плана налази се површина од око 62 хектара намењена за спортско рекреативни комплекс, који поред основне намене за спортске активности може да садржи до 40% комерцијалних садржаја. Планом је одређено и пет локација намењених предшколским установама, на три локације су предвиђене основне школе и на једној локацији је планирана изградња средње школе. За потребе становника овог подручја обезбеђена је и локација за једну установу примарне здравствене заштите.

Израдом плана очекује се повећање атрактивности подручја и бољи стандард становања, затим опремање подручја  непостојећим и недостајућим  објектима комуналне,      саобраћајне и социјалне инфраструктуре, као и постизање позитивних ефеката у погледу заштите животне средине и здравља становника. Реализацијом плана, пре свега саобраћајне и инфраструктурне мреже, спровођењем мера заштите, очекује се очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1767625-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-ovcanski-put-palilula-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-plana-na-zivotnu-sredinu/