Skip to main content

Саопштење

By 31. јануар 2017.фебруар 9th, 2017Вести

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. јануара 2017. године је донела Одлуку о начину измирења доспелог дуга по основу накаде за уређивање грађевинског земљишта, коју можете преузети oвде.

Предметном Одлуком се уређује начин и поступак измирења доспелог дуга по основу закључених уговора за плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, односно услови и обим отписа обрачунате, а неплаћене камате на дуг по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта, доспео на плаћање до дана ступања на снагу ове Одлуке, а за које није донета правоснажна пресуда.

У складу са наведеном Одлуком дата је могућност дужницима да могу измирити главни дуг у року не дужем од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке и то на 2 начина:

1. У року не дужем од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке, чиме се стиче право на отпис камате у целини уз обавезу да редовно у једнаким месечним ратама измирују главни дуг, уз доставу средстава обезбеђења (банкарска гаранција или хипотека);

2. У року од 4 месеца од дана ступања на снагу Одлуке, чиме се стиче право на отпис камате, уз обавезу да једнократно изврше уплату у висини 50% главног дуга.

Дужник и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. закључиће уговор о измирењу дуга по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта у складу са одредбама ове Одлуке.

Право на измирење доспелог дуга имају дужници који поднесу Дирекцији захтев за закључивање уговора у року до 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и у наредном року од 60 дана од дана подношења захтева закључе уговор са Дирекцијом.

Предмет преуговарања не могу бити уговори по којима су судски поступци окончани – донете правноснажне судске пресуде или закључени споразуми о поравнању.

Заинтересовани дужници Захтев за измирење дуга могу прузети oвде.