Skip to main content

У буџету града још 53 милиона динара од продаје земљишта

By 25. октобар 2017.Вести

Земљиште у Улици Михаила Булгакова на Звездари продато је за 53 милиона динара на лицитацији која је данас одржана у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. До рока предвиђеног огласом, у Дирекцију је приспело седам пријава, а највиши износ за локацију понудило је предузеће TALEX PROJEКT, које ће излицитирани износ уплатити у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститор ће у поступку будуће изградње у буџет града Београда уплатити допринос за уређивање грађевинског земљишта, који му буде обрачунат у грађевинској дозволи.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за јавне приходе града Београда и износио је 13.355,06 динара по метру квадратном земљишта, тако да је укупан почетни износ за комплекс износио 25.855.396,16 динара.  На продатој парцели површине 1936м2 могућа је изградња 2788м2 БРГП вишепородичног становања.

У појасу регулације Улице Михаила Булгакова изграђена је комплетна припадајућа комунална инфраструктура.