Skip to main content

Ускоро завршетак конкурса за Макишко поље, конкурс за Хиподром отворен до септембра

By 14. јун 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда у сарадњи са Удружењем архитеката Србије, тренутно спроводи два урбанистичко-архитектонска конкурса – за део Макишког поља и за шире подручје Хиподрома. Рок за предају радова за део Макишког поља истиче крајем јуна, а радови за шире подручје Хиподрома могу да се шаљу до половине септембра. За сваки конкурс ће по завршетку и одабиру радова бити организована изложба и јавна дискусија.

Први рок истиче 30. јуна, до када аутори треба да предају своје радове на конкурсу за урбанистичко-архитектонско решење дела Макишког поља, којим ће се преиспитати простор са свих аспеката, како би се локација између Савске магистрале, железничке ранжирне станице Београд и Улице Милорада Јовановића на Чукарици, развила у нову урбану целину. Подручје Макишког поља представља спону између стамбених насеља и будућег спортско рекреативног центра на северној страни Макишког поља изнад Савске магистрале и обале реке Саве, а у југозападном делу представља спону два важна саобраћајна чвора, обилазног аутопута и ранжирне станице Београд.

Аутори треба да ураде анализу подручја у циљу добијања економски оправданих решења, укључујући јавне садржаје и постојећу и планирану инфраструктурну изградњу. Резултати конкурса биће објављени 27. јула, а затим ће уследити изложба радова и јавна дискусија.

Други конкурс, који траје до половине септембра је за урбанистичко-aрхитектонско решење ширег подручја Хиподрома, површине од око 54,6 хектара, које окружују саобраћајнице Радничка и Паштровићева све до железничке пруге уз Топчидерску реку. Рок за предају радова је 15. септембар, а објављивање резултата конкурса обавиће се 29. септембра 2017. године. Потом ће у наредна два месеца бити организована изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима конкурса.

Конкурсом треба да се дефинише изградња у оквиру комплекса „Хиподром Београд“ и да се преиспита и предложи садржај и обухват јавног простора у оквиру комплекса ДП „Фабрике шећера“, као изградња између комплекса „Фабрика шећера“ и трамвајске пруге. Изабрана решења биће основ израду даље урбанистичко-техничке документације и спровођење у складу са плановима детаљне регулације у обухвату конкурсног подручја.

Простор који је у обухвату конкурса је саставни део просторно културно – историјске целине „Топчидер“, која је због посебних природних, естетских, културних и историјских вредности утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.

Преузимање конкурсне документације може се преузети преко сајта Удружења архитеката Србије http://www.u-a-s.rs/ и Друштва архитеката Београда http://www.dab.rs/.