Skip to main content

Водовод у насељу Ледине и канализација у Виноградској улици у Новом Београду

By 15. октобар 2018.Вести

У оквиру програма уређивања грађевинског земљишта, Град Београд је обезбедио средства за за пројектовање и изградњу водовода у насељу Ледине и канализације у Виноградској улици, у општини Нови Београд. Тендере је, у сарадњи са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, расписала Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, а процењена вредност за оба посла је око 120 милиона динара.

Пројектовање и извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Ледине представља посао од великог значаја за становнике овог дела Новог Београда, с обзиром да у насељу постоји делимично изграђена водоводна мрежа недовољног капацитета. Зато је донета одлука да се уради идејни пројекат и пројекат за грађевинску дозволу, који ће представљати основ за добијање одговарајуће дозволе за реконструкцију и изградњу три километра водоводне мреже у више од десет улица насеља Ледине. Новоизграђена мрежа ће бити повезана на градски цевовод у Сурчинској улици, према условима надлежног јавног предузећа.

Секундарна канализациона мрежа градиће се на јужној страни Виноградске улице, према реци Сави, где не постоји изграђена секундарна канализациона мрежа, а насељавање овог подручја је интензивирано током последњих деценија. Ради спречавања даљег неконтролисаног изливања отпадних вода у околно подручје, програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину који усваја Скупштина града Београда, планирана је израда техничке документације и извођење радова на изградњи око 1500 метара секундарне канализационе мреже. Одвођење отпадних вода обезбедиће се за близу сто домаћинстава уз Виноградску улицу, а по завршетку радова корисници ће моћи да се пријаве надлежном комуналном предузећу за прикључење на градску мрежу. Канализација пречника 250 мм биће повезана на постојећи гравитациони канал у Виноградској улици и даље ка канализационој црпној станици.

Понуде ће се прикупљати до 8. новембра, после чега ће уследити њихов преглед и закључење уговора са најповољнијим понуђачима. Радови ће се изводити следеће године, по завршетку израде техничке документације и добијању неопходних дозвола за грађење.