Skip to main content

ЗЕМЉИШТЕ

Град Београд располаже грађевинским земљиштем у јавној својини, а Дирекција обезбеђује услове за уређивање грађевинског земљишта, као и услове за његову употребу, унапређивање и заштиту.

Уређивање грађевинског земљишта подразумева његово припремање и опремање. Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање земљишта, расељавање, рушење објеката, санирање терена и друге радове. Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина јавне намене.

Сагласно Закону о планирању и изградњи, грађевинско земљиште може бити изграђено и неизграђено. Изграђено је грађевинско земљиште оно на коме су изграђени објекти у складу са законом и намењени за трајну употребу, док је неизграђено грађевинско земљиште оно на коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти супротно закону и земљиште на коме су изграђени само објекти привременог карактера.

Такође, грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено. Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је комунално опремљено за грађење, у складу са важећим планским документом (изграђен приступни пут, електро мрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други посебни услови).