Skip to main content

Земљиште

ДОПРИНОС И НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Допринос за уређивање грађевинског земљишта, који је прописан Одлуком о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, односно накнада за уређивање грађевинског земљишта према претходним прописима, је изворни локални јавни приход и из кога се финансира уређивање грађевинског земљиштa, односно финансира изградња недостајуће инфраструктуре града Београда, на територији 17 градских општина, а према годишњем Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта

Допринос за уређивање грађевинског земљишта се утврђује на основу просечне цене m² станова новоградње на територији града, укупне нето површине објеката, коефицијента зоне и коефицијента намене, а према Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши ова Дирекција и доставља надлежнoм органу градске, односно општинске управе.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа се једнократно или у ратама, у периоду од 36 месеци.

У случају плаћања доприноса у ратама, инвеститор плаћа прву рату у висини од 10% утврђеног доприноса најкасније до подношења захтева за пријаву радова, а преостали износ у месечним ратама, које ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена, Завода за информатику и статистику градске управе, за период од базног датума обрачуна доприноса до последњег дана у месецу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу.

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве радова.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта

До усаглашавања Закона о легализацији објеката са Законом о планирању и изградњи, Дирекција, у поступку накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе, врши обрачун и уговара накнаду за уређивање грађевинског земљишта на основу Одлуке о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Инвеститор коме је дато земљиште у закуп после спроведеног поступка јавног надметања или прикупљања понуда, који након закљученог уговора о давању земљишта у закуп, у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта, на основу акта надлежног органа оствари право на изградњу веће површине од уговорене, за њу, као и за површину по коначном обрачуну, плаћа при пресечном односно коначном обрачуну, јединични износ закупнине и накнаде утврђене уговором који подлежу усклађивању према показатељу раста потрошачких цена Завода за информатику и статистику градске управе, од дана закључења уговора о давању земљишта у закуп до дана плаћања, без узимања у обзир увећаног коефицијента оствареног у поступку давања земљишта у закуп.

Инвеститори који су закључили уговоре са Дирекцијом о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта или исте закључе до 1. марта. 2015. године у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим уговором.

Износ накнаде валоризује се на основу званично објављеног показатеља раста потрошачких цена које објављује надлежни орган.