Skip to main content

Како измирити дуговања по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Уколико против инвеститора није донета правоснажна судска пресуда или отворен стечајни поступак, дуговање по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта може да се измири под повољним условима у наредних неколико месеци.

На пример, инвеститор данас има основни дуг од 2 милиона динара и камату од 500 хиљада динара, дакле укупно дугује 2,5 милиона динара. Инвеститор може да поднесе захтев до краја априла и онда има још два месеца да закључи уговор са Дирекцијом, по коме му се отписује 500 хиљада динара камате и даје му се могућност да основни дуг од 2 милиона динара плати у року од четири месеца са попустом од 50%, тако да инвеститор на крају уплаћује милион динара и престаје да буде дужник по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Постоји и друга могућност, по којој се такође отписује камата, а основни дуг се плаћа на 12 рата уз достављање средстава обезбеђења, хипотеке или банкарске гаранције.

Погледајте текст одлуке и преузмите обрасце захтева.