Земљиште

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда припрема локације за доделу инвеститорима који су заинтересовани за изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја. Припремом локација за доделу инвеститорима, Дирекција остварује један од својих основних задатака, управљање грађевинским земљиштем.

У току припреме локација Дирекција формира грађевинску парцелу и решава све имовинско-правне односе, тако да заинтересовани инвеститори могу да уђу у посед земљишта које није оптерећено својинским питањима и на тај начин могу квалитетно да планирају изградњу према урбанистичкој намени локације. Земљиште се додељује као неизграђено и уређено, а може се дати и као неуређено ако инвеститор прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.

Инвеститори заинтересовани за учешће у поступцима јавног надметања могу на овом порталу добити ближе информације о могућностима изградње на локацијама за које је припрема у току.

ПРИПРЕМЉЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ

МИХАИЛА МИЛОВАНОВИЋА,

Општина: Младеновац
Намена: Вишепородично становање, централног градског подручја

Инфо Мапа

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА,

Општина: Младеновац
Намена: Породично становање у централном градском подручју (максимално 3 стана по објекту)

Инфо Мапа

ЦИГЛАНА ГП1

Општина: Земун
Намена: Привредне делатности са приступном саoбраћанјницом

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ

БЛОК 53 – ГП6

Општина: Нови Београд
Намена: Привредне делатности

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У УЛИЦИ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Општина: Лазаревац
Намена: индивидуално становање

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У ОМЛАДИНСКОЈ УЛИЦИ, ГП5 и ГП7

Општина: Савски венац
Намена: Становање са делатностима

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У ЛОВАЧКОЈ УЛИЦИ,
ДОБАНОВЦИ

Општина: Сурчин
Намена: Породично становање ниске густине изграђености

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА У ЧАКОРСКОЈ УЛИЦИ

Општина: Савски венац
Намена: Зграде највишег стандарда становања типа ретке изграђености (зона А)

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА УЗ ГРЧКУ УЛИЦУ,
БЕЖАНИЈСКА КОСА

Општина: Нови Београд
Намена: Комерцијални садржаји

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈА ИЗМЕЂУ КРУЖНОГ ПУТА И УЛИЦЕ САВЕ КОВАЧЕВИЋА, ЛЕШТАНЕ,

Општина: Гроцка
Намена: Привредни или комерцијални садржаји

Инфо Мапа