Земљиште

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда припрема локације за доделу инвеститорима који су заинтересовани за изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја. Припремом локација за доделу инвеститорима, Дирекција остварује један од својих основних задатака, управљање грађевинским земљиштем.

У току припреме локација Дирекција формира грађевинску парцелу и решава све имовинско-правне односе, тако да заинтересовани инвеститори могу да уђу у посед земљишта које није оптерећено својинским питањима и на тај начин могу квалитетно да планирају изградњу према урбанистичкој намени локације. Земљиште се додељује као неизграђено и уређено, а може се дати и као неуређено ако инвеститор прихвати прописане услове за уређивање земљишта садржане у јавном огласу, и уговором преузме обавезу да о свом трошку изврши комунално опремање грађевинског земљишта.

Инвеститори заинтересовани за учешће у поступцима јавног надметања могу на овом порталу добити ближе информације о могућностима изградње на локацијама за које је припрема у току.

ПРИПРЕМЉЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ

МИХАИЛА МИЛОВАНОВИЋА

Општина: Младеновац
Намена: Вишепородично становање, централног градског подручја
Зона: Пета зона – приградска општина

Инфо Мапа

БРАНКА РАДИЧЕВИЋА – ВУКА КАРАЏИЋА ГП1 И ГП2

Општина: Лазаревац
Намена: Становање са делатностима
Зона: Пета зона – приградска општина

Инфо Мапа

ДУШАНА ПЕТРОВИЋА ШАНЕТА (БЛОКОВИ ОВ3_4, ОВ3_5 и ОВ3_7)

Општина: Лазаревац
Намена: Становање са делатностима
Зона: Пета зона – приградска општина

Инфо Мапа

ТРЕБЕЖ ГП10

Општина: Барајево
Намена: Привредне делатности
Зона: Седма зона – приградска општина

Инфо Мапа

ЛОКАЦИЈЕ У ПРИПРЕМИ ЗА ОТУЂЕЊЕ

ЦИГЛАНА ГП1

Општина: Земун
Намена: Привредне делатности са приступном саoбраћанјницом
Зона: Трећа зона

Инфо Мапа

ЗВЕЗДАРСКА ШУМА ГП1, ГП2 И ГП3

Општина: Звездара
Намена: Ниска стамбена изградња (тип а)
Зона: Трећа зона

Инфо Мапа

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

Општина: Лазаревац
Намена: индивидуално становање
Зона: Пета зона – приградска општина

Инфо Мапа

ГРЧКА – БЕЖАНИЈСКА КОСА

Општина: Нови Београд
Намена: Комерцијални садржаји
Зона: Трећа зона

Инфо Мапа

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА – ГП1

Општина: Палилула
Намена: мешовити градски центар
(становање : пословање = 0-80% : 20-100%) У приземљу планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји
Зона: Четврта зона

Инфо Мапа

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА – ГП2

Општина: Палилула
Намена: мешовити градски центар
(становање : пословање = 0-80% : 20-100%) У приземљу планираних објеката обавезни су комерцијални садржаји
Зона: Четврта зона

Инфо Мапа

KАМЕНДИН – ЛОКАЦИЈА 1

Општина: Земун
Намена: Вишепородично становање
Зона: Четврта зона

Инфо Мапа

KАМЕНДИН – ЛОКАЦИЈА 2

Општина: Земун
Намена: Вишепородично становање
Зона: Четврта зона

Инфо Мапа

KАМЕНДИН – ЛОКАЦИЈА 3

Општина: Земун
Намена: Вишепородично становање
Зона: Четврта зона

Инфо Мапа

KАМЕНДИН – ЛОКАЦИЈА 4

Општина: Земун
Намена: Вишепородично становање
Зона: Четврта зона

Инфо Мапа

АДА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ

Општина: Чукарица
Намена: Комерцијалне делатности
Зона: Зона заштите зеленила

Инфо Мапа

Лазара Кујунџића – ГП13

Општина: Чукарица
Намена: Вишепородично становање (зона 13.С6.3)
Зона: Друга зона

Инфо Мапа