Земљиште

ОБАВЕЗАН САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ И ИСПРАВЕ

Обавезан садржај пријаве и исправе које је потребно доставити уз пријаву по објaвљеном огласу о јавном надметању

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве (назив/име, адреса, контакт телефон).

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број, и мора бити потписана. Уз пријаву се прилаже фотокопија личне карте.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, или полаже депозитна банкарска гаранција (неопозива лицитациона банкарска гаранција без „приговора“ и наплатива „на први позив“, са роком важности  до 180 дана од дана давања пријаве, на износ депозита наведеног у јавном огласу).

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа и рок до кога је спреман да изгради објекте.